LOT 794 TEN PATRICK KELLY FEATHER BOAS, 1980s - whitakerauction