LOT 738 ROUBEN TER-ARUTUNIAN APPLIQUED EVENING KIMONO, 20th C - whitakerauction